Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató

Felhasználó (weboldalt használó), az Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula Köre (Székhely: 6000 Kecskemét, Horváth D. krt. 8. II/6. adószám: 19552378-1-03 Cégjegyzékszám: Cg.00-19-552378, Képviseli: Dr. Bodóczky László elnök) a továbbiakban, mint Adatkezelő és adatfeldolgozó, jelen adatvédelmi nyilatkozat aláírásával egyidejűleg elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit. Kijelenti, hogy Adatkezelő adatvédelmi tájékoztatóját előzetesen megismerte, ennek értelmében szükséges adatait a megfelelő tájékoztatás birtokában adta meg. Hozzájárul, hogy Adatkezelő az általa megadott személyes adatait a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak szerinti célokra, módon és terjedelemben felhasználhassa. Kijelenti, hogy kizárólag a saját, valós adatait adja meg. (Jelen adatvédelmi nyilatkozat a jogi személyek kapcsolattartójára, mint ügyfélre is vonatkoznak).

A személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulásán, valamint szerződés teljesítésén alapul.

Adatkezelő az alábbiakról tájékoztatja Felhasználót:

Adatkezelő megnevezése, elérhetőségei:

Cégnév: Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula Köre
Székhely: 6000 Kecskemét, Horváth D. krt. 8. II/6.
Adószám: 19552378-1-03
Cégjegyzék szám: 00-19-552378
e-mail cím: elnok@hiropsolimpikonok.hu

Tárhelyszolgáltató adatai: Profitárhely Kft. 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23. (Adatvédelmi nyilatkozata: https://profitarhely.hu/Profitarhely-adatvedelmi-tajekoztato.pdf)


Adatkezelő a Felhasználó által részére átadott adatok tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezéseit figyelembe, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) rendelkezéseit figyelembe véve jár el, és azokat a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően kezeli. A GDPR 37. cikke alapján adatvédelmi biztos kijelölése nem kötelező, mivel adatkezelő egyik abban megjelölt kategória hatálya alá sem tartozik. Adatkezelő az általa rögzített személyes adatokat bizalmasan, a hatályos adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi rendeletekkel és gyakorlattal összhangban, az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően kezeli, azon túl nem terjeszkedhet.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat aláírásával egyidejűleg Felhasználó nyilatkozik, és egyben hozzájárulását adja ahhoz, hogy Adatkezelő az alábbi személyes adatokat, az alábbi célokra használja:

Személyes adatok köre: Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, cím
Adatkezelés célja: Támogatás befizetésének nyilvántartása
Jogalap: Önkéntes hozzájárulás.

A személyes adatok és a Felhasználó által megadott más adatok kizárólag a fentiekben meghatározott célok eléréséhez szükséges mértékben történik. A személyes adatok kezelésére az érintettek önkéntes hozzájárulása alapján, illetve szerződés teljesítése érdekében jelen adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával egyidejűleg kerül sor.

Amennyiben ha a szülő regisztrál a gyermeke nevében, az automatikus hozzájárulásnak minősül.

Adatkezelő a jelen adatvédelmi nyilatkozatban megjelölt céloktól eltérően a személyes adatokat nem használja fel, azokat harmadik fél részére, a törvényben meghatározott eseteken illetve jelen nyilatkozatban megállapítottakon kívül, semmilyen körülmények között nem adja ki. A fentieken túl a Felhasználó hozzájárul, hogy az email címét, és a telefonszámát marketing célokra az Adatkezelő felhasználja.

Adatkezelő a személyes adatokat harmadik ország, illetve nemzetközi szervek felé nem továbbítja. Adatkezelő az adatokat marketing és reklámcélokra nem használja fel.

Adatkezelő az adatokat a szerződéses viszony fennálltáig, de legkésőbb az egyes törvényekben meghatározott kötelező megőrzési határideig tárolja, a fentiekben meghatározott szerint, a fenti célok terjedelemében, a jogszabályokban meghatározott módon, hogy ahhoz harmadik illetéktelen fél semmi esetre se férhessen hozzá.

Adatkezelő minden szükséges lépést megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználó által megadott személyes adatok biztonságát az adatok tárolása, őrzése, felhasználása valamint a hálózati kommunikáció során. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat Magyarország területén, jelszóval védett, saját, dedikált szerveren tárolja.

Felhasználó az adatainak módosítását az elnok@hirosolimpikonok.hu email címre küldött levél útján kérheti az Adatkezelőtől. Felhasználó jogosult bármikor tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó, illetve őt érintő személyes adatokról a szalma.jozsef@coerver.hu e-mail címre küldött levél útján. Adatkezelő ebben az esetben a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad Felhasználó érdekkörében felmerülő, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, esetleges más harmadik személyes milyen célra és terjedelemben kapták meg személyes adatait. Adatkezelő a kérelem beérkezését követő 30 munkanapon belül megküldi a szükséges tájékoztatást írásban (e-mail).

Felhasználó kérelmezheti minden adatának, valamint annak másolatának, illetve az arra vonatkozó hivatkozásoknak a törlését amennyiben annak tárolása már nem indokolt, jogszabályt sért, céltól eltérően került felhasználásra, illetve a törvényileg előírt megőrzési idő már eltelt. Kivételt képezhetnek ez alól az adatkezelésre vonatkozó egyéb jogcímek illetve esetleges technológiai korlátok.

Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy fenti adatokat a fenti célok érdekében Adatkezelő jelszóval védett, elkülönített szerverén nyilván tartsa.

Adatkezelő a személyes adatokat jelszóval védett, különálló, elkülönített szerveren tárolja.

Felhasználó nyilatkozik, hogy a személyes adatairól szóló adatkezelési tájékoztatót és abban foglaltakat megértette, tudomással bír az esetleges panasztételi és incidens bejelentés tételi jogáról és annak módjáról.

Amennyiben egy esetleges adatvédelmi incidens jut az adatkezelő tudomására, azt minden késedelem nélkül – amennyiben mód van rá – legkésőbb 72 órával azt követően, hogy az a tudomására jutott, köteles jelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál. Kivételt képez ez alól az az eset, amikor Adatkezelő megítélése szerint az incidens nem jár kockázattal a Felhasználó személyes adataira nézve.

Adatkezelő jogosult jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot a Felhasználó előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani, mely módosítást a weboldalon közzé kell tenni. A módosítás a közzétételt követően válik hatályossá, viszont a jogszabályokban előírt adatvédelmi kötelezettségeket nem érintheti.

Felhasználó jelen nyilatkozat aláírásával jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltakat önmagára nézve kötelezőnek fogadja el, a megadott személyes adatainak kezeléséhez önkéntes hozzájárulását adja. Ezen hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

A Felhasználó az esetleges jogsértés esetén a 2011. évi CXII. Tv. (Infotv.), valamint a 2013. évi V. tv (Polgári Törvénykönyv) mindenkor hatályos rendelkezései alapján az illetékes bíróság előtt érvényesítheti jogait, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu) fordulhat.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint, annak megfelelően készült.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat 2019. szeptember 30. napjától visszavonásig érvényes.

Scroll to top